EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged spalarnie ?mieci

Sam proces spalania to jedna z najwydajniejszych procedur na pozbycie si? odpadów

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Tuesday, 06 February 2018
in Uncategorized

termiczne przekszta?canie odpadów Nasi mieszka?cy wytwarza ogromne ilo?ci ?mieci i odpadów, co ma bardzo negatywny wp?yw na otoczenie. Z odpadami tymi trzeba niestety co? robi?, a niejednokrotnie zamiast do wysypisk b?d? one trafia? do rzek czy lasów. W ostatnim czasie coraz wi?ksz? popularno?ci? cieszy si? te? termiczne przekszta?canie odpadów, chocia? budzi ono niejednokrotnie sporo kontrowersji i l?ków. Spalarnie tego typu wielu osobom b?d? si? kojarzy? z ma?o przyjemnymi, czy wr?cz ma?o bezpiecznymi zapachami roznosz?cym si? si? w pobli?u zak?adu. Faktem jest, ?e przed wielu laty mo?na by?o marudzi? na zapach, ale obecne rozwi?zania technologiczne s? ca?kowicie bezpieczne dla ?rodowiska i w ?adnym razie nie s? uci??liwe. Wymuszaj? to zreszt? regulacje prawne - spalarnie ?mieci powinny spe?nia? odpowiednie normy, a wykorzystane technologie nie mog? spowodowa? wydostawania si? do atmosfery, gleby czy wód absolutnie ?adnych niebezpiecznych zwi?zków. I faktycznie tak wygl?da sytuacja, poniewa? w wielu miejscach, gdzie takie spalarnie dzia?aj?, okoliczni mieszka?cy cz?sto nie s? nawet ?wiadomi takiego s?siedztwa.
Sam proces palenia to jedna z najskuteczniejszych i najefektywniejszych metod na pozbycie si? ?mieci oraz odpadów. Oczywi?cie nie wszystkie b?d? si? do tego nadawa?y, dlatego na wst?pie prowadzona jest dok?adna segregacja. Szk?o, odpady organiczne i metale s? wy?apywane, i ostatecznie do pieca b?dzie trafia? tylko i wy??cznie to, co mo?e zosta? spalone. Spalanie odpadów przemys?owych realizuje si? w specjalnych piecach lub komorach, wykonanych w taki sposób, aby zapewni? jak najwi?ksz? efektywno??. Osi?ga si? to przez ich dopracowan? konstrukcj? czy u?ycie zwi?kszaj?cych skuteczno?? katalizatorów, bardzo cz?sto przy wspomaganiu nowoczesnego systemu sterowania. W idealnej sytuacji z komory powinna si? wydosta? tylko para wodna oraz tlenki w?gla, lecz w rzeczywisto?ci nie ma tak dobrze. Z takich te? powodów wa?nym elementem ka?dej spalarni b?dzie skomplikowany system filtracyjny realizuj?cy odsiarczanie spalin oraz ich czyszczenie z niebezpiecznych substancji. Wspó?cze?nie u?ywane filtry zapewniaj? czysto?? du?o poni?ej obowi?zuj?cych norm, które obecnie s? ju? mocno wy?rubowane.

Hits: 259 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon