EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged protetyka kraków

Uzupe?nienia protetyczne: ruchome a tak?e sta?e

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Friday, 29 September 2017
in Uncategorized

protetyka kraków

Rozró?niamy dwa podstawowe typy uzupe?nie? protetycznych

Ubytek poszczególnych z?bów, albo pe?ne bezz?bie nie mo?e w dzisiejszych czasach by? argumentem do kompleksów. Na skutek rozwoju wspó?czesnej techniki w sferze stomatologii braki z?bów mamy mo?liwo?? wype?ni? wykorzystuj?c rozwi?zania implantologiczne, a tak?e protetyczne.

Czym para si? protetyka dentystyczna?

Protetyka kraków jest specjalizacj? dentystyki, która trudni si? odwzorowywaniem z?bów po stracie naturalnego uz?bienia wskutek urazu, wypadku b?d? po ich usuni?ciu w czasie ekstrakcji podczas zabiegu dentystycznego - na przyk?ad w razie z?bów bardzo zniszczonych poprzez próchnic?. Najcz??ciej sformu?owanie proteza z?bowa najcz??ciej kojarzy si? nam z sztuczn? szcz?k?, która jest ruchoma, to tymczasem nale?a?oby podkre?li?, i? wspó?czesne rozwi?zania protetyczne ca?kiem precyzyjnie odwzorowuj? przyrodzone warunki zgryzowe. Dzisiaj proteza, za spraw? po??czenia technologii implantologicznych wspólnie z protetycznymi mo?e by? zamontowana na sta?e. Rozwi?zanie to jest dla wielu pacjentów znacznie bardziej wygodne ni? zwyk?a proteza ruchoma.

Z jakiego powodu warto korzysta? z rozwi?za? protetycznych?

We nowoczesnej dentystyce d??y si? tak aby jak najd?u?ej zachowa? z?by naturalne. Jednak w niektórych wypadkach nie jest to mo?liwe. W tych sytuacjach Niezb?dne s? techniki protetyczne, takie jak mosty czy korony w sytuacji braku pojedynczych z?bów, a tak?e protezy oparte na implantach b?d? protezy ruchome. Braki z?bowe powinno si? uzupe?ni? nie jeno patrz?c pod wzgl?dem estetyki, lecz tak?e i ze wzgl?dów funkcjonalnych. Na skutek odtworzenia warunków zgryzowych Jest realne uchowanie wszystkich funkcji uz?bienia.

Które rozwi?zania protetyczne s? najcz??ciej wybierane?

W wypadku ubytków pojedynczych z?bów w wi?kszo?ci wypadków u?ywane s? mosty protetyczne, czyli uzupe?nienie sta?e, które jednak?e potrzebuje podszlifowania dwóch przylegaj?cych z przerw? z?bów. O ile z?b jest zachowany, ale bardzo podniszczony, wówczas mo?liwe jest w?o?enie korony protetycznej. W wypadku niedoboru znacznej liczby z?bów stosuje si? protezy sta?e b?d? protezy ruchome, które podpieraj? si? na implantach. Za pomoc? wysokiej ró?norodno?ci rozwi?za? dentysta mo?e doradzi? swoim pacjentom najkorzystniejsze rozwi?zanie.

Hits: 483 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon