EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged motoryzacja

Audi A4 B9 - nowe Audi do?? mocno ró?ni si? od wersji poprzednich

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Friday, 09 March 2018
in Motoryzacja

audi a4 b9 silnikiAudi jest motoryzacyjn? mark?, której nie musi si? przedstawia? nikomu, kto si? zna na samochodach. Luksus i wygoda, nowoczesne rozwi?zania technologiczne oraz osi?gi lepsze od konkurencji s? jednymi z g?ównych cech aut maj?cych cztery kó?ka na masce. Dok?adnie tak samo wygl?da audi a4 b9, model ten wszed? do produkcji w 2015 roku i od razu zdoby? serca klientów. Sprawdzaj?c audi a4 b9 dane techniczne jest ?atwe do zauwa?enia, ?e nowe Audi do?? mocno ró?ni si? od wcze?niejszych wersji. Niewielkie zmianie rzecz jasna uleg? wygl?d zewn?trzny samochodu, lecz to ma akurat miejsce w przypadku ka?dego liftingu. Troch? poprawiona zosta?a forma przednich zderzaków i reflektorów, a oprócz tego niektórych elementów wyko?czeniowych. Sporo wi?cej zmian nast?pi?o wewn?trz pojazdu, na przyk?ad mocno przekonstruowano ca?? desk? rozdzielcz?. Wygospodarowano równie? wi?cej miejsca dla kierowcy i pasa?erów, znacznie tym samym zwi?kszaj?c komfort jazdy. Na spor? uwag? zas?uguj? audi a4 b9 silniki, w stosunku do poprzednika maj? one poprawion? kultur? pracy i osi?gi.
Nowoczesne, zaawansowane technologicznie silniki wp?yn??y na audi a4 b9 spalanie, wed?ug informacji z katalogów mo?e by? ono nawet kilka procent mniejsze. Z ca?? pewno?ci? spory wp?yw na takie wyniki mia?o te? znaczne odchudzenie samochodu, dzi?ki wykorzystaniu l?ejszych materia?ów konstrukcyjnych uda?o si? zej?? z wag? ca?kowit? nawet o sto kilogramów. Obie te kwestie, czyli moc i waga maj? istotny wp?yw na w?a?ciwo?ci jezdne, a w tym wzgl?dzie Audi naprawd? dobrze si? prezentuje. Potwierdzaj? to zreszt? liczne audi a4 b9 opinie, w?a?ciciele s? ogromnie usatysfakcjonowani zarówno z ogólnej stabilno?ci jak te? dobrego trzymania si? podczas pokonywania zakr?tów. Pozycja kierowcy jest sportowa, mocno obni?ona, a zawieszenie pojazdy zestrojono do?? sztywno. Generalnie posiadacze tych samochodów s? zdania, ?e cho? ostatni model jest podobny z zewn?trz do poprzedniego, to jednak jest to zupe?nie inny pojazd. Dopracowany w ka?dym szczególe, szybki i dynamiczny - dok?adnie takie recenzje w pierwszej kolejno?ci mo?na na jego temat znale?? sprawdzaj?c forum audi a4 b9.

Hits: 236 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon