EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged ko?a pasowe

Ogromnym zainteresowaniem po?ród projektantów oraz in?ynierów ciesz? si? pasowe ko?a

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Saturday, 17 March 2018
in Technika nap?du i transmisji mocy

ko?a pasowe klinoweW?ród rozmaitych wersji u?ywanych przek?adni ogromn? popularno?ci? w?ród konstruktorów i projektantów od dawna si? ciesz? ko?a z pasami. Dost?pne s? one w wielkiej ilo?ci odmian, które si? od siebie ró?ni? konstrukcj? pasa, jak równie? nap?dowych kó?. W urz?dzeniach, w których nie s? przenoszone du?e si?y, kapitalnie rad? sobie dadz? systemy maj?ce p?aski pas. Przy rozwi?zaniach tego typu oba ko?a pasowe maj? totalnie p?ask? powierzchni? robocz?, dzi?ki czemu budowa ich jest ma?o zawi?a a równie? banalna w instalacji. Same pasy mog? mie? bardzo ró?n? szeroko?? robocz?, zaczynaj?c od paru milimetrów a ko?cz?c na ponad metrze. Na przeniesienie znacznie wi?kszych przeci??e? b?d? pozwala?y pasy klinowe. Przez posiadany kszta?t b?d? one wytwarza?y znacznie wi?cej si? tarcia, a tym samym gwarantuj? wi?kszy poziom skuteczno?ci. Du?? zalet? tego typu pasów jest ich znacznie wi?ksza wytrzyma?o?? przy niedu?ych rozmiarach. Porównywalny je?li chodzi o parametry pas klinowy jest znacznie mniejszy ani?eli to samo zapewniaj?cy zestaw posiadaj?cy p?askie pasy.
Nowoczesne ko?a pasowe klinowe wykorzystuje si? zarówno w ka?dym samochodzie, ale równie? w kilku innych zastosowaniach przemys?owych. Oprócz tego klinowe pasy mo?na ??czy? ze sob? w zestawy o ró?nej szeroko?ci. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu totalna wytrzyma?o?? uk?adu nap?dowego znacznie mo?e by? zwi?kszona, umo?liwiaj?c tym samym mo?liwo?? przenoszenia wi?kszych si?. Pasy pod wp?ywem czasu i pracy b?d? si? wyd?u?a?, co mo?e wp?yn?? na ich poziom skuteczno?ci. Aby zagwarantowa? ca?y czas jednakowe parametry, czyli przede wszystkim ich napr??enie, to stosowane s? ró?nego typu napinacze. Kolejnym sposobem rozwi?zania tego problemu b?d? pasy z?bate. Wspó?pracuj? one z zaprojektowanymi w specjalny sposób ko?ami posiadaj?cymi rowki w kszta?cie z?bów, dzi?ki czemu w zasadzie zosta?o wyeliminowane ?lizganie si?. ?eby wyeliminowa? dodatkowo mo?liwo?? przeskakiwania z?bów, co cz?sto jest do?? niebezpieczne dla nap?dzanych mechanizmów, tutaj te? stosuje si? napinacze. Pasy wytwarzane s? g?ównie z gumy wzmocnionej drutem b?d? tkanin?.

Hits: 247 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon