EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged geometria

W?a?ciwe wywa?enie kó? oraz geometria ma wp?yw na bezpiecze?stwo jazdy samochodem

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Thursday, 14 September 2017
in Uncategorized

geometria 3d pozna?Du?a cz??? w?a?cicieli pojazdów mia?a okazj? s?ysze? o geometrii, ale w rzeczywisto?ci tylko ma?a ich cz??? ma poj?cie o tym, czym ona w?a?ciwie jest. Niestety sporo z tych, którzy co? wiedz? lecz szczegó?ów nie znaj? nie b?dzie sobie zawraca?o g?owy robieniem jej poje?dzie, którym je?d??, co mo?e si? odbi? ma?o korzystnie na jego stanie technicznym. Nale?y rozpocz?? od tego, ?e osobowe samochody posiadaj? cztery ko?a, które musz? nale?ycie ze sob? wspó?gra?, ?eby pojazd móg? si? w?a?ciwie porusza?. Ka?de z kó? ma ustawiony kierunek i k?t nachylenia, je?li ich po?o?enie nie b?dzie odpowiednie, to w najlepszym przypadku b?dzie to przyczyn? zu?ywania si? opon. Ale mog? si? tak?e zdarzy? sytuacje, gdy zaczynaj? si? pojawia? problemy z jazd? samochodem, a to z kolei poskutkowa? mo?e nawet ryzykiem powa?nego wypadku. Dlatego te? geometria 3d pozna? powinna by? raz na kilka lat wykonywana w celu skontrolowania i ewentualnej poprawy, a na pewno zawsze po wykonaniu jakiego? remontu zawieszenia. Dzi?ki temu nie tylko zwi?kszy si? bezpiecze?stwo, lecz równie? zaoszcz?dzi si? sporych kosztów na zakup nowych opon.
Jednym z najistotniejszych elementów wp?ywaj?cych na odpowiedni? geometri? jest zbie?no?? kó? pozna?. Wielu kierowcom wydaje si?, ?e ko?a przednie i tylne s? po?o?one równolegle, lecz w praktyce b?d? mi?dzy nimi niewielkie odchylenia. Pozwala to zachowa? odpowiedni kompromis mi?dzy je?d?eniem po zakr?tach i prosto, w ka?dym z tych przypadków zawieszenie b?dzie si? zachowywa? zupe?nie odmiennie. Prawid?owe ustawienie zbie?no?ci kó? Pozna? zagwarantuje nie tylko stabiln? jazd? w ka?dych warunkach, ale te? ograniczy zu?ycie si? opon. W przypadku geometrii du?e znaczenie ma te? k?t pochylenia kó?, je?eli b?dzie mia? on nieodpowiedni? warto??, to trzeba wymieni? elementy odpowiedzialne za rozbie?no?ci. Na jako?? oraz bezpiecze?stwo je?d?enia du?y wp?yw b?d? równie? mie? ko?a z oponami. Tu niestety wielu w?a?cicieli pojazdów nadal sobie to troch? lekcewa?y, niekiedy z przykrymi dla nich konsekwencjami. Przede wszystkim niezb?dne jest pilnowanie stanu opon, a przy ich wymianie za ka?dym razem nale?y przeprowadzi? wywa?anie kó? Pozna?.

Hits: 733 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon