EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged forum audi a4 b9

Z którymi najpopularniejszymi trickami nieuczciwych handlarzy warto si? zapozna?

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 16 October 2017
in Motoryzacja

audi a4 b9 Pragn?c kupi? auto cz?sto mamy szans? znale?? handlarzy, którzy paraj? si? hurtow? handlem autami. W og?oszeniach przewa?nie pojazdy posiadaj? niskie przebiegi, s? bezwypadkowe, w idealnym stanie, z ca?kowitym wyposa?eniem, b?d? okresowo serwisowane. Niestety faktycznie jest ca?kowicie na odwrót. Tymczasem nale?y pami?ta?, i? handlarze w?a?nie trudni? si? wpierw stosownym szykowaniem pojazdu. Nie ?ud?my si?, ?e dobra cena niezmiernie dobrego wozu jest podyktowana uczciwo?ci? dotychczasowego w?a?ciciela. De facto okazuje si?, i? auto by?o w miar? fachowo szykowane by tylko sprzeda?. Niewielkimi kosztami wozy pozostaj? podrasowane do imponuj?cego a równie? perfekcyjnego stanu. Mnóstwo sztuczek handlarzy w szeregu przypadków si? powtarza zatem bez trudu mamy szans? je wychwyci?. Przez co mo?emy w prosty sposób ustrzec si? niechcianych og?osze?.
Nieco najpopularniejszych zabiegów nieuczciwych sprzedawców, z którymi po??dane by?oby si? zaznajomi?.
Pierwszym z nieuczciwych zabiegów, jaki jest nagminnie u?ywany to tajenie, ?e de facto jest si? handlarzem. Z pocz?tku s?uchmy historii, przyk?adowo ?e auto zosta?o zakupione jaki? tydzie? temu od kolegi po niezwykle atrakcyjnej cenie w bardzo dobrym stanie, specjalnie dla wspó?ma??onki, ale jej nie odpowiada?, po prostu nie jest dla niej komfortowy, wi?c zdecydowa? sprzeda? go dalej, ?eby nie zalega? w gara?u. Tymczasem je?eli napiszemy numer telefonu w Google zauwa?ymy, ?e na przestrzeni tego miesi?ca w sumie wystawi? b?d? sprzeda? ju?, na przyk?ad cztery auta. W takim przypadku powinna zapali? nam si? czerwona lampka, albowiem w tej kwestii pozostali?my oszukani, to nie nie mo?emy mie? pewno?ci, i? k?amie w innych kwestiach dotycz?cych stanu samochodu. Kolejn? sztuczk? jest zatuszowanie wi?kszej wady, t? mniej istotn?, np. samochód mia? powa?n? st?uczk?, gdzie niezb?dny by? spory remont, tworzenie auta z wielu cz??ci. Natomiast nieuczciwy sprzedawca zostawi przyk?adowo nieznacznie zepsuty zderzak a b?dzie mówi?, ?e samochód mia? ledwie drobn? st?uczk?, pomimo tego cena jest adekwatnie niska do stanu. Nast?pnym, nadzwyczaj znanym chwytem jest stwierdzenie handlarza, które brzmi na przyk?ad w taki sposób: niech Pan przyje?d?a, najlepiej teraz, gdy? jutro, lub pojutrze przybywa pewny klient, czy: odbieram tak wiele telefonów, ?e jutro, najdalej pojutrze samochód zostanie sprzedany. Na niektórych ma to spory wp?yw na wykonanie decyduj?cej transakcji. Jeszcze innym trikiem jest ?wietnie umyty silnik. Nies?ychanie rzadko zdarza si?, i? motor jest doskonale myty przez posiadacza. Je?li jednak spotka nas taka sytuacja, powinni?my si? zastanowi? czy nie wyst?puj? wycieki, z tej przyczyny pozosta?o wszystko wyczyszczone. Ostatnim trickiem jest l?ni?ce, aromatyczne oraz czy?ciusie?kie wn?trze pojazdu, którego zadaniem z regu?y jest odwrócenie uwagi od stanu rzeczywistego pojazdu. Tego rodzaju tricków jest zatrz?sienie, dlatego jak ju? zdecydujemy si? na jaki? model auta, wskazane jest poszuka? w sieci co nas mo?e spotka? podczas zakupu konkretnego pojazdu. Gdy zdecydujemy si? przyk?adowo na nowe audi a4 trzeba poszukiwa? informacji na audi a4 b9 forum gdzie na pewno odszukamy zagadnienia jakie nas interesuj? takie jak silniki, spalanie, inne dane techniczne b?d? opinie.

Hits: 413 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon