Nieweso?y jest koniec. I niestety ka?demu si? to przytrafi. Rzeczy po??czone ze ?mierci? a równie? pogrzebem s? przykre, niemniej jednak przedsi?biorstwa oferuj?ce us?ugi w tej bran?y s? potrzebne, jak np. firmy kamieniarskie. Gdy trumna z blisk? osob? zd??y spocz?? w grobie oraz odejd? emocje po??czone z odbyciem ?a?oby, nadchodzi pora, gdy rodzina zaczyna rozmy?la? o postawieniu pomnika i uczczeniu w ów sposób pami?ci zmar?ego. Kamie? b?d?c materia?em trwa?ym oraz nieomal?e wiecznym idealnie nadaje si? do tego celu. Jednak?e nie ka?dy kamie? jest wytrzyma?y, przede wszystkim maj?c na uwadze klimat jaki mamy w naszym kraju. S? mrozy i skwary, a oprócz tego okres deszczowy, dlatego trzeba dobra? zw?aszcza materia? mocny, ma?o podatny na zmiany aury, poniewa? przecie? pomnik wznosi si? na wiele lat. Tote? marmur, cho? jest ?licznym kamieniem to w?a?ciwie w polskim klimacie nie sprosta i ulegnie zniszczeniu. ?wietnym kamieniem na nagrobki Pozna? jest granit, który jest nadzwyczaj s?abo podatny na ka?de zmiany aury i jest sporo ta?szy od marmuru.
pozna? nagrobkiNagrobki granitowe s? mocne a tak?e wielowiekowe. Kolejne pokolenia odchodz? i wspomnienie po ludziach zanika, jednak wstawiona w kamiennych inskrypcjach wiadomo?? mo?e uchowa? si? na wieki niczym niezm?cona. Wzory grobowców, które widzimy na ekspozycjach firm kamieniarskich fascynuj? cz?sto prostot? czy te? elegancj?. Pomniki granitowe prezentowane w spokojnych barwach zachwycaj? a tak?e uspokajaj? sko?atane nerwy spotykaj?cej si? nad mogi?? rodziny. W dzisiejszych czasach w szeregu przypadków nie musimy jecha? do zak?adu kamieniarskiego, aby przejrze? wzorce nagrobków. Z regu?y firmy publikuj? fotografie pomników na firmowych stronach WWW. Trzeba jednak pami?ta?, i? nie ka?dy pomnik, który nam si? podoba, b?dzie móg? by? postawiony na cmentarzu. Powinni?my spojrze? na wymiary nagrobka, ?eby by?y zgodne z przepisem cmentarza na jakim ma on stan??. Uzale?nione jest to równie? wariantem wykupionego miejsca, przyk?adowo pojedyncze czy podwójne b?d? na grobowiec rodzinny. Zaciekawi? si? nale?a?oby tak?e powierzchni?, która zostanie po monta?u nagrobka. Niezwykle ?liczny rezultat zapewnia wybrukowanie przestrzeni wokó? pomnika. Znacz?co ulepszy to tak?e stylistyk? miejsca.