EasyBlog

This is some blog description about this site

Corian - fantastyczne wn?trza a równie? pe?na swoboda podczas projektowania

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Saturday, 06 January 2018 in Aran?acja wn?trz

corian zlewyRobienie takich czynno?ci jak na przyk?ad krojenie, mycie, gotowanie, pieczenie, zmywanie poch?ania bardzo du?o czasu. Bez w?tpienia wszystko b?dzie sz?o pr?dzej oraz sprawniej, je?eli swoj? kuchni? urz?dzisz zgodnie z regu?ami ergonomii. Co to oznacza? Oznacza to, ?e w kuchni powinno si? w nale?yty sposób ustawia? blaty, meble, o?wietlenie oraz sprz?ty AGD. Pod?ug zasad funkcjonalno?ci kuchennej, pojedyncze stanowiska w kuchni musz? tworzy? tak zwany trójk?t roboczy, którego wierzcho?kami s? piekarnik, zlew oraz lodówka. Pomi?dzy tymi wierzcho?kami powinny znale?? si? blaty robocze. Warto zaznaczy?, i? im krótsze boki stworzonego trójk?ta, tym mniej czasu sp?dza? b?dziemy na pokonywaniu odleg?o?ci pomi?dzy poszczególnymi jego elementami. Ergonomicznemu rozstawieniu podlega te? oprzyrz?dowanie szafek. Szafki stoj?ce dolne powinny by? zaopatrzone tylko w szuflady, natomiast naro?niki nale?a?oby spo?ytkowa? na kosze wysuwne ewentualnie obrotowe pó?ki.
Nasza kuchnia winna by? podzielona na pi?? funkcjonalnych stref. Strefa, gdzie magazynujemy zapasy, to znaczy lodówka a równie? spi?arka, strefa przechowywania sto?owej zastawy to znaczy sztu?ców oraz naczy?. Nast?pn? stref? jest strefa zmywania, czyli zmywarki a tak?e Corian zlewy, potem mamy stref? przygotowania strawy, której g?ównym elementem s? blaty Corian o d?ugo?ci minimum 90 cm, a równie? deski, miski, no?e, mikser, robot kuchenny b?d? blender i ostatnia - strefa pitraszenia, któr? tworzy piekarnik, mikrofalówka, kuchenka a równie? szafka z pokrywkami, patelniami a tak?e garnkami. ?ci?le w tej sekwencji powinny by? rozmieszczone wszystkie strefy, dok?adnie z kierunkiem wskazówek zegara, licz?c od wej?cia. Trzeba tak?e pami?ta?, i? w gastronomii oprócz zlewów potrzebne s? równie? umywalki Corian, wymaganie Inspekcji Sanitarnej. Nale?y dopilnowa? ?eby w naszym pomieszczeniu kuchennym zainstalowano blaty na poprawnej wysoko?ci, to dodatkowo przyczyni si? do wygody podczas prac kuchennych. Tradycyjna wysoko?? blatów to 85 cm, niemniej jednak najlepiej dostosowa? wysoko?? do swojego wzrostu. Natomiast p?yt? kuchenn? warto zamontowa? kilkana?cie centymetrów ni?ej od blatu, u?atwi nam to kucharzenie. Równie? znacz?cy w kuchni jest okap, który powinien by? zainstalowany w odleg?o?ci 65 - 75 cm od p?yty kuchennej, a jego powierzchnia powinna by? szersza od p?yty o plus minus 25 - 30 centymetrów.

0 votes
MoseScott294 has not set their biography yet
Comment disabled by author.
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon